portos

                                  Napisz do Nas 

 

 Przedsiębiorstwo Usług Finansowo - Księgowych

PORTOS” Spółka z o.o.

 

24-100 Puławy, ul. Polna 15/16

tel./fax. (081) 888-52-15, tel. 888-52-08,

tel. kom. 0 607 926 309

e-mail: portos@poczta.pulawy.pl


wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 930 Numer KRS 0000054585  NIP 716-00-21-888   Działa od 1992 r.

 BANK PEKAO S.A. I Oddział Puławy 09124024121111000036116447         


           Przedmiot działalności:

-       AUDYT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

-         PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ Z ZUS I URZĘDEM  SKARBOWYM

-         DORADZTWO PODATKOWE

-         ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI

-         DORADZTWO I UDZIAŁ W PRZEKSZTAŁCENIACH FIRM

 

AUDYT

     Badania sprawozdań finansowych (w tym: łącznych i skonsolidowanych) prowadzimy zgodnie z wymogami polskich przepisów

     o rachunkowości, standardami międzynarodowymi oraz normami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

     Podczas badania sprawozdań zwracamy uwagę na zagadnienia podatkowe.

 

     Przeprowadzamy audyt Jednostek z różnych dziedzin i o różnym profilu działalności na terenie kraju.

     Termin realizacji badania i jego harmonogram zależą od zakresu i rodzaju działalności Firmy oraz daty podpisania umowy na  

     badanie.

     Od momentu podpisania umowy o badanie do czasu jego zakończenia pełnimy funkcję doradcy we wszystkich zagadnieniach

     związanych z procedurą zamknięcia roku obrachunkowego i sporządzenia sprawozdania finansowego.

 

     Badanie rocznego sprawozdania finansowego Jednostki, której do tej pory nie badaliśmy, przeprowadzamy w dwóch etapach:

 

      I etap:          badanie wstępne w tym udział w inwentaryzacji.

 

     Badanie obejmuje księgi rachunkowe w kontekście stosowanych zasad rachunkowości, ocenę stosowanych rozwiązań ewidencji,

     dokumentacji i zakładowych zasad rachunkowości, badanie systemu kontroli wewnętrznej, kontrola prawidłowości procedur ustalania

     ewidencji podatków, obserwacja inwentaryzacji składników majątkowych i ocena prawidłowości jej przygotowania i przebiegu, badanie

     prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego.

 

       II etap:        badanie finalne – po sporządzeniu sprawozdania finansowego:

 

    kontynuacja zagadnień z etapu I, badanie prawidłowości ustalenia wyniku
    za okres sprawozdawczy, sprawdzenie prawidłowości sporządzenia poszczególnych składników sprawozdawczości.

Jako rezultat przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego przekazujemy dokumentacje zawierającą:

 

· opinię o sprawozdaniu finansowym,

· raport – zawierający:

   szczegółowe wyniki badania i weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz poszczególnych pozycji sprawozdania w odniesieniu do bilansu, 

   rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej oraz ogólną

   ocenę poprawności danych wykazanych w sprawozdaniu Zarządu.

 

·        pismo poufne (w miarę potrzeby) do władz jednostki, zawierające uwagi i spostrzeżenia z zakresu zarządzania, organizacji       

         rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej.

 

   Stwierdzenia zawarte w dokumentacji z badania podlegają w naszej Firmie wewnętrznej weryfikacji przez biegłych rewidentów – 

   weryfikatorów.

 

   Cena audytu sprawozdania finansowego uzależniona jest od stopnia złożoności zagadnień, wielkości i struktury organizacji firmy, 

   okoliczności czy sprawozdania finansowe Jednostki za lata ubiegłe były badane przez biegłych rewidentów.

   Cena ustalana jest w wyniku indywidualnych negocjacji ze Zleceniodawcą.

   Stosujemy preferencyjne stawki dla Jednostek, z którymi współpracujemy w dłuższym okresie czasu i mamy podpisane umowy

   o współpracy wieloletniej.

   Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki Portos za 2014 rok: Sprawozdanie do pobrania.

   Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki Portos za 2015 rok: Sprawozdanie do pobrania.

   Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki Portos za 2016 rok: Sprawozdanie do pobrania.

 
© Copyright 2004